• Odwiedziło nas: 39235 osób
 • Do końca roku: 213 dni
 • Do wakacji: 23 dni

06-513 Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 56 C

Tel: (23) 654 00 13

Środa, 2016-06-01

Imieniny:

Gracji, Jakuba

O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej


Reforma oświaty wdrażana od września 1999 r. wprowadziła nowy szczebel w systemie szkolnictwa ponadpodstawowego – gimnazja. Podobnie jak szkoły podstawowe są one podległe samorządom gminnym.

Dnia 15 marca 1999 roku Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła uchwałę o utworzeniu Gimnazjum oraz określiła granice obwodu szkoły. Dyrektorem Gimnazjum, na podstawie powołania została mgr inż. Bożena Rutkowska.

1 września 1999 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 1999/2000.

W trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęło 88 uczniów, których nauczało 12 nauczycieli. W pierwszym roku swojego istnienia szkoła nie miała własnego budynku, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w salach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej. Rozbudowa szkoły, rozpoczęta we wrześniu 1998 r., została sfinalizowana w 2000 r. Dobudowana część dydaktyczna ma prawie 2000 metrów kwadratowych powierzchni. Jest tutaj dziesięć sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica, kuchnia, sztatnie oraz zaplecze hali sportowej.


Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej patronuje wielki Polak- Papież Jan Paweł II. Uroczystość otwarcia nowego obiektu szkoły oraz nadania imienia szkole odbyła się 15 października 2000 r. - w przeddzień 22. rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Rozpoczęła ją Msza św. odprawiona w kościele parafialnym, której przewodniczył Biskup Płocki Ks. Roman Marcinkowski. Słowa powitania skierował do zgromadzonych wiernych proboszcz parafii Wieczfnia Kościelna ks. Waldemar Karwowski. Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa nastąpiło odczytanie oraz przekazanie przez wójta gminy Wieczfnia Kościelna - Jana Wareckiego aktu nadania gimnazjum imienia Papieża Jana Pawła II dyrektor szkoły Bożenie Rutkowskiej. Ksiądz Biskup po odczytaniu modlitwy poświęcił sztandar, a następnie uroczyście go ucałował. Sztandar został przekazany dyrektor szkoły, a potem jej uczniom. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się przed szkołę, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczął ją swoim wystąpieniem wójt gminy Wieczfnia Kościelna, który omówił program rozbudowy szkoły. Po poświęceniu budynku przez biskupa Romana Marcinkowskiego odczytano pismo, jakie zostało wysłane do Watykanu, ze specjalnymi życzeniami i prośbą o błogosławieństwo dla szkoły i mieszkańców gminy. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia krzyży, które miały zawisnąć w klasach. Odbyło się również uroczyste ślubowanie uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.Później miały miejsce okolicznościowe wystąpienia przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłowie Anna Zalewska, Mirosław Koźlakiewicz i Stanisław Żelichowski, a także przedstawiciele wojewody, sejmiku samorządowego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władz Mławy, instytucji, firm wspierających budowę oraz wójtowie gmin. Po przecięciu wstęgi uroczystość zakończona została częścią artystyczną w wykonaniu uczniów.

13 października 2002 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej wraz z rodzicami tłumnie przybyli na uroczystość otwarcia przyszkolnej hali sportowej. Część inauguracyjna rozpoczęła się przecięciem wstęgi. Tego symbolicznego aktu wspólnie dokonali zaproszeni goście i gospodarze. Następnie nowy obiekt poświęcił dziekan mławski ks. Jan Kamiński. Wszystkich zebranych przywitał wójt gminy Jan Warecki. Po nim przemawiali m.in.: minister ochrony środowiska Stanisław Żelichowski, marszałek Mazowieckiego Sejmiku Wojewódzkiego Adam Struzik, poseł na Sejm RP Jerzy Pękała, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ciechanowie Hanna Murawska. Proboszcz parafii w Grzebsku ks. Jan Kaźmierczak przekazał sprzęt sportowy zakupiony ze składek wiernych. Wybudowana hala ma wymiary 48 na 24 m. Obok niej znajduje się – zbudowane razem z budynkiem dydaktycznym – zaplecze socjalne: przebieralnie, natryski, sanitariaty. Na tę inwestycję gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji i Sportu i od wojewody mazowieckiego. Pozostałe koszty pokryła z własnych dochodów.

Uroczystemu otwarciu hali sportowej towarzyszył festyn pod hasłem "Wszystko dla zdrowia". Hala wykorzystywana jest w ramach wychowania sportowego, rekreacji, sportu, jak również imprez widowiskowych. Organizowane są tu m.in.: turnieje o puchar Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego, zawody sportowe, turnieje i inne uroczystości.. Działa Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Olimpijczyk". Z obiektów sportowych korzysta Gminno-Ludowy Klub Sportowy "Wieczfnianka" Wieczfnia Kościelna, którego członkami są również uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej i jego absolwenci.

Tu również odbywają się dożynki gminno-parafialne, które zapisały się na stałe w kalendarzu imprez organizowanych wspólnie ze szkołą. Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej jest szkoła otwartą, chętnie dzieli się doświadczeniami z inny szkołami i korzysta z ich doświadczeń. Przygotowuje uczniów do pełnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju.Obok edukacji duży nacisk kładzie na wychowanie prozdrowotne i ekologiczne oraz poznanie swojego regionu. W szkole realizowane są programy m.in:

 • wychowania do życia w rodzinie,
 • profilaktyczny,
 • wychowawczy,
 • prozdrowotny
 • oraz projekty realizujące środki zewnętrzne w tym pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2002 roku gimnazjum otrzymało zaszcztny tytuł: "Szkoła z klasą".


W 2006 r. Została nawiązana współpraca z Instytutem Filologiczno – Historycznym mławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Gimnazjaliści wzięli udział we wspólnym projekcie wraz ze studentami realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Falińskiej. Zebrali informacje niezbędne do stworzenia monografii językowej gminy. Opracowali również "Słownik gwary grzebskiej". Atmosfera w szkole to jedna z najmocniejszych jej stron. Z ankiet przeprowadzonych w ramach mierzenia jakości pracy szkoły wynika, że zdecydowana większość nauczycieli, uczniów i rodziców czuje się w szkole dobrze.

Mocne strony szkoły to:

 • wykształcona kadra,
 • śledzenie nowinek pedagogicznych 
 • systematyczne stosowanie metod aktywizujących.


Uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach. Publicznie prezentują swoje talenty. Odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, teatralnych, wokalnych, fotograficznych. Miła atmosfera, wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że w szkole nie ma większych problemów wychowawczych, a te, które się pojawiają, pedagodzy starają się rozwiązywać wraz z uczniami, rodzicami i gminą.

Szkoła organizuje liczne zajęcia pozalekcyjne:

 • Szkolne koło teatralne "MASKA",
 • zespół wokalny,
 • Szkolny Klub Europejski,
 • Koło Miłośników Języka Angielskiego,
 • Koło Przyjaciół Biblioteki,
 • gazeta szkolna "GIMBUS",
 • Międzyszkolny Klub Sportowy "Olimpijczyk",
 • Gimnazjalny Medyk.


Do dyspozycji gimnazjalistów są: pracownia komputerowa z dostępem do internetu, dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia, świetlica szkolna, stołówka, szatnia oraz nowoczesny kompleks sportowy wraz z okazałą salą gimnastyczną. Budynek gimnazjum jest duży, przestronny. Stworzenie takich warunków do nauki i pracy jest powodem do zadowolenia.

Ogromnym zaszczytem jest fakt, że gimnazjum nosi imię wspaniałego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty jest dla społeczności szkolnej wzorem do naśladowania potrzebnym do wszechstronnego rozwoju każdego człowieka.


Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej


W roku 2011 władze samorządowe gminy Wieczfnia Kościelna uznały za ekonomicznie uzasadnione i słuszne powołanie Zespołu Szkół, który tworzyłyby:

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Rady Pedagogiczne wymienionych szkół poproszono o wydanie opinii o powołaniu Zespołu. Opinie obu Rad Pedagogicznych były pozytywne. Wniosek został przedstawiony również Radzie Gminy. Organ ten uchwałą nr 6/45/VI/45/11 z dnia 25 maja 2011 roku powołał Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej. Dyrektorem na mocy konkursu została kierująca dotychczas Gimnazjum pani Bożena Rutkowska.


W skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej wchodzą: 1.Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. 2.Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z Filią w Grzebsku. Przy Zespole Szkół funkcjonują dwa punkty przedszkolne w Wieczfni Kościelnej oraz Grzebsku. Szkoły posiadają sztandary. W Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej działa Rada Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum.


W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół pracuje 34 nauczycieli, a naukę pobiera:

1.Szkoła filialna w Grzebsku - 34:

1)9 dzieci – punkt przedszkolny;

2)9 dzieci – oddział przedszkolny;

3)18 uczniów kl I – III,


2.Szkoła podstawowa - 236:

1)10 dzieci – punkt przedszkolny;

2)44 dzieci – oddziały przedszkolne;

3)182 uczniów – klasy I-VI


3.Gimnazjum – 151kl I - III:


Razem – 421 dzieci i uczniów.


9 września 2012 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych Wieczfnia Kościelna 2012 nastąpiło otwarcie Przyszkolnego Centrum Sportowego. Zrealizowana inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz środków własnych Gminy Wieczfnia Kościelna. W wyniku realizacji projektu wykonano m.in. boiska do: piłki nożnej, streetballu, piłki siatkowej, plażowej, okólną bieżnię 6-torową o nawierzchni poliuretanowej, skocznię wzwyż z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, koło betonowe do pchnięcia kulą, kort tenisowy, skate park. Nowoczesny kompleks sportowy ma służyć poprawie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wieczfnia Kościelnej oraz wzrostowi aktywności dzieci i młodzieży. Na uroczystościach pojawiło się wielu przedstawicieli władz gminy, powiatu oraz miasta Mława. Udział w nich wziął również poseł na sejm RP - Mirosław Koźlakiewicz.

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma